פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הוא מכירת נכס בין בני זוג כשהפירוק יכול להיות בהתמחרות פנימית היינו אחד השותפים ירכוש את זכויות הצד האחר ובמכירה חיצונית היינו שני בעלי הנכס ימכרו אותו לצד שלישי.
כמובן שפירוק שיתוף במקרקעין יכול להתייחס לנכס אחד ויכול להיות שיתייחס למספר נכסים.
חוק המקרקעין הגדיר בסעיף 37 –
הזכות לתבוע פירוק השיתוף– "(א)כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.
(ב)היתה בהסכם שיתוף תניה השוללת או מגבילה את הזכות לדרוש פירוק השיתוף
לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלוש שנים, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות הענין".
בפסיקה , בע"א 1915/91 אסתר יעקובי נ' עזרא יעקובי , פ"ד מט(3) 529 -"אף כאן יכול כל אחד מהצדדים להביא לפירוק השיתוף בכל עת מכוח סעיף 37 לחוק המקרקעין, בלא שיובא בחשבון אופייה המיוחד של מערכת היחסים בין בני-זוג. גם כאן כפוף הפירוק לזכות המדור של האישה".
פירוק שיתוף, לעיתים יעוכב בהתאם לחוק המקרקעין עד להסדרת מדור לקטינים, במידה ולבני הזוג ילדים קטינים- סעיף 40 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969 קובע:
דירת מגורים של  בני זוג– "40א. (א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.
(ב) הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-19722, לא יחולו לגבי מי שהיה שותף בדירה שבית המשפט החליט על פירוק השיתוף בה, כאמור בסעיף קטן (א)". 

פירוק שיתוף, לעיתים יעוכב בהתאם לחוק המקרקעין עד להסדרת מדור לקטינים, במידה ולבני הזוג ילדים קטינים.
אם לבני הזוג אין ילדים קטינים לא תהא הגנה לצד המתנגד לפירוק אלא בנסיבות חריגות.

 צרו קשר
04-8668882
שד' פל-ים 2, חיפה

יש לך שאלה נוספת?

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות מעו"ד שרין סולן חייגו עכשיו 04-8668882 או לחצו על הלינק הבא, מלאו את פרטיכם ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.